Facebook Twitter
Finansjalizacja
nowe tendencje i kierunki rozwoju
Referaty

dr hab. Burzyńska Dorota

Aspects of financialisation in towns with a county status in a time of debt in Poland

Local governments that are responsible for the socio-economic development of their regions fund various services used by local communities with public money. The demand for public goods is unlimited, but their delivery encounters many obstacles, one of which is a shortage of funds. Local governments’ own revenues and compensatory transfers are frequently insufficient to cover their expenditures, in which case borrowing is the only option. The main factor influencing reality is financial decisions that impose restrictions on the delivery of public services and limiting the use of financial instruments such as loans. Financialisation at the local level has many causes, including local governments’ declining revenues, new financial needs related to the impoverishment of the society, national government’s austerity policy reducing budget’s transfers for local authorities and imposing limits on public sector’s borrowing to ensure fiscal balance. This paper investigates how financialisation influenced the amount and structure of debt in towns with a county status in the years 2010-2016, and seeks to establish why the debt arose despite the towns having operating surplus. In the analysis, changes in the debt calculation methodology introduced by the Public Finance Act of 27 August 2009 and the Individual Debt Ratio of 1 January 2014 are taken into account. According to the research hypothesis, the reasons for the towns’ mounting debts were their falling revenues, the need to raise

dr Bednarz Jacek

Koncepcje refleksyjności i ich implikacje dla funkcjonowania rynków finansowych

Rynki finansowe są postrzegane jako odnawialne systemy złożone. Zarazem jednak rynki finansowe mają charakter społeczny, a więc z gruntu antropologiczny. Złożoność rynku finansowego uwzględniające jego antropologiczny charakter wymaga uwzględniania procesów refleksyjności generujących informacje mogące mieć znaczenie dla oceny charakteru procesów finansjalizacji. Przedkładany artykuł prezentuje zagadnienie refleksyjności rynków i jej wpływ na obraz i stabilność rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków (makroekonomicznego) ryzyka systemowego.

dr Błach Joanna

Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa – studium przypadku

Współczesne postrzeganie celów działalności przedsiębiorstwa coraz częściej identyfikowane jest z odchodzeniem od założenia o pełnej racjonalności i optymalizacji na rzecz osiągnięcia określonego poziomu satysfakcji. Takie formułowanie celów akcentuje behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstwa postrzeganego jako koalicja interesariuszy. Większość badań z zakresu finansów behawioralnych dotyczy głównie decyzji indywidualnych inwestorów. Zdecydowanie rzadziej podejmowany jest problem behawioralnych uwarunkowań decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest zbadanie sposobu definiowania celów działania w przedsiębiorstwach postrzeganych jako koalicja interesariuszy na przykładzie wybranych spółek giełdowych. W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowane behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem formułowania celów, jak i behawioralnego modelu podejmowania decyzji. W drugiej części zostanie dokonana analiza porównawcza podejścia behawioralnego i neoklasycznego zastosowanego w teorii objaśniającej formułowanie i dążenie do realizacji celów przedsiębiorstwa. Następnie zostaną przedstawione ramy koncepcyjne przeprowadzonych badań empirycznych. W ostatniej części artykułu zostaną przedstawione wyniki badań wraz z podsumowaniem.

dr hab. Borowski Krzysztof

Rynek funduszy ETF w Polsce i na świecie, a reforma systemu emerytalnego w Polsce

Fundusze typu ETF należą do tzw. pasywnych funduszy inwestycyjnych, które to analizując strumienie przepływów środków między funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi aktywnie i biernie, cieszą się dużym uznaniem wśród inwestorów w krajach rozwiniętych. Transfer środków między dwoma klasami funduszy inwestycyjnych przybrał na sile m.in. z powodu nikłej powtarzalności stóp zwrotu na rynku funduszy zarządzanych aktywnie w kolejnych okresach sprawozdawczych w przypadku uzyskania przez zarządzającego wyższej stopy zwrotu niż stopa zwrotu z benchmarku oraz wysokich opłat pobieranych przez fundusze aktywnie zarządzane, w stosunku do opłat pobieranych przez fundusze zarządzane pasywnie. Miarami finansjalizacji kraju może być na rynku kapitałowym, m.in. udział funduszy typu ETF w ogólnej liczbie funduszy inwestycyjnych, stosunek wielkości aktywów w funduszach ETF do ogólnej wielkości funduszy inwestycyjnych oraz stosunek przeciętnego wolumen obrotu na certyfikatach inwestycyjnych funduszy ETF do wolumenu obrotu na całej giełdzie. W artykule zmieszczone zostanie porównanie, za pomocą wybranych miar, rynku funduszy ETF w kilku wybranych krajach do rynku Polskiego. Celem artykułu będzie wykazanie, że rola funduszy ETF na polskim rynku kapitałowym jest zdecydowanie mniejsza niż w krajach rozwiniętych oraz że znaczenie funduszy typu ETF w Polsce będzie musiało wzrosnąć w świetle planowych zmian sytemu emerytalnego w naszym kraju.

Sponsorzy

            

 

  
Patronat honorowy

            

 

  
Patronat medialny