Facebook Twitter
Finansjalizacja
nowe tendencje i kierunki rozwoju
Referaty

Prezentacje wystąpień z sesji plenarnej

  • prof. Paul H. Dembinski, Universite de Fribourg, Observatoire de la Finance, Geneve POBIERZ
  • prof. Gary Dymski, University of Leeds POBIERZ
  • prof. dr. Trevor Evans, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin POBIERZ
  • dr hab. Michał Kruszka, Komisja Nadzoru Finansowego POBIERZ
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich POBIERZ
  • prof. Malcolm Sawyer, University of Leeds POBIERZ
  • prof. Jan Toporowski, SOAS, University of London POBIERZ
  • prof. Alessandro Vercelli, University of Siena POBIERZ

 

Cytowanie: Zamieszczone powyżej prezentacje stanowią know-how ich autorów. W związku z tym przy wykorzystywaniu materiałów w nich zawartych prosimy o powoływanie się na imię i nazwisko autora oraz nazwę i miejsce konferencji, np.: 

H. Dembinski P. H., Financialisation: structural hypertrophy or systemic transformation?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, December 2015, Rzeszów, http://finansjalizacja.wsiz.pl

 

Alińska Agnieszka, prof SGH, dr hab. 

 

Dezintermediacja na rynku usług finansowych

W miejsce tradycyjnych kanałów dystrybucji, które występują na rynku usług finansowych, takich jak: obsługa okienkowa, wykorzystywanie pośredników finansowych, czy bankowość elektroniczna coraz częściej pojawiają się formy dezintermediacji. Zmiany te wynikają przede wszystkim z nowych rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych. Celem artykułu będzie zaprezentowanie przyczyn i uwarunkowań zmian w formie obsługi klientów na rynku usług finansowych oraz wskazanie wynikających stąd konsekwencji i perspektyw.

 

Bartkowski Jerzy, dr hab. 

 
Finansjalizacja i samorząd terytorialny
Lokalne szczeble władzy dobrze służą jako laboratorium dobrych i złych skutków finansjalizacji. Rozumiem przez to politykę będącą konsekwencją kryzysu finansowego. Są to zmiany priorytetów politycznych i wysunięcie ich na czoło kryteriów decyzyjnych lub w słabszej formie - wyraźne nadanie wyższego znaczenia kryteriom finansowych, głównie w formie restrykcji fiskalnych. Finansjalizacja jest zagrożeniem i szansą. Jako zagrożenie oznacza konieczność rezygnacji z wielu wydatków i w efekcie – niewypełnianie niektórych ważnych funkcji. Jako szansa, zmusza do uświadomienia priorytetów i hierarchii zadań. Stanowi impuls dla poprawy efektywności czy rezygnacji z mniej nieefektywnych działań. Fiskalizacja może sprzyjać edukacji politycznej - uczenie form myślenia „państwotwórczego”. W formie dramatycznej zmusza do uświadomienia sobie hierarchii zadań i ukazuje cel polityki jako szukania optimum w ograniczeniach a nie realizacji „koncertu życzeń”. Aktualny zakres fiskalizacji w samorządach lokalnych wydaje się być bardziej efektem możności wprowadzania na tym szczeblu pożądanych polityk przez centrum niż kalkulacji przez nie strat i korzyści makro-społecznych. Finansjalizacja to także fenomen władzy wynikającej z fiskalizacji problemów politycznych. Finanse występują w systemie jako „władza” ograniczająca i kontrolująca. Ale władza rodzi także problem odpowiedzialności decydenta. Jest to druga strona jej posiadania nie zawsze uświadamiana sobie przez jej nosicieli.
 

 

Białek-Jaworska Anna, dr

 

Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji

Celem artykułu jest próba wyjaśnienia przyczyn rosnących oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji. MFW wskazuje na istotny przyrost aktywów finansowych gromadzonych przez przedsiębiorstwa w najbardziej wpływowych państwach świata. W Polsce od 2008 r. oszczędności przedsiębiorstw stale rosną (z 9,1% PKB w 2007 r. do 14,8% PKB w 2011 r.). Czy obserwowana tendencja wynika z błędnego pomiaru stosowanego w rachunkach narodowych czy też ze zmiany paradygmatu przedsiębiorstwa z jednostki racjonalnie gospodarującej, inwestującej w celu osiągnięcia zysków lub zwiększenia wartości dla właścicieli, na podmiot akumulujący nadwyżki finansowe? Czy źródła pochodzenia oszczędności (np. dotacje, kredyty bankowe) wprowadzają prawne ograniczenia niezwłocznego ich angażowania w inwestycje przynoszące zyski? Jaki wpływ na zachowania przedsiębiorstw ma wycena w wartości godziwej odnosząca się na mocy ustawy o rachunkowości do inwestycji finansowych i nieruchomości inwestycyjnych? Czy szansa na poprawę sytuacji finansowej dzięki wycenie w wartości godziwej skłania przedsiębiorstwa do rozszerzania skali inwestycji finansowych i tworzenia lub rozbudowy grup kapitałowych? W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na zasygnalizowane pytania na podstawie analizy danych GUS i rachunków narodowych polskich przedsiębiorstw niefinansowych oraz badania panelowego i logitowego determinant oszczędności spółek notowanych na GPW w Warszawie za lata 2008-2014 (z uwzględnieniem ryzyka za 2011-2014).

 

Bonizzi Bruno, PhD Candidate

 
Institutional Investors and Emerging Markets: A stock-flow consistent model

This paper develops a two-country stock-flow consistent model to analyse the relationship between advanced and emerging countries. The relationship between the two countries is asymmetric: advanced countries are characterised by an institutional investors’ sector which invests in both domestic and emerging markets bonds, whereas emerging markets own advanced countries bonds through foreign exchange reserves accumulation by their central bank. The paper aims to show how the portfolio choice of institutional investors from advanced countries drives cross-border flows to emerging markets, and how this translates can translate in swings in asset prices and exchange rates of emerging markets economies.

 

Churchill Jennifer, PhD Candidate

 

Unpicking the economic and social consequences of the financialisation of pensions:
a comparison between UK and Poland

Poland has experienced significant turbulence in pension policy over the last two decades following moves to create a private pension industry to manage income provision in retirement, in place of the state managing a system of income transfers. The UK has a comparable system, albeit set in place more gradually. This paper looks at the economic and social consequences of this system of provision in the two different contexts. In terms of economic consequences, the nature of asset allocation and the capital market structures in each country influences the effect of a growing role for institutional investors. In terms of social consequences, gendered norms of labour market engagement can worsen social outcomes. Comparing the UK and Poland allows both these points to be aptly demonstrated.

 

Cichy Janusz, dr

 

Credit rating as a determinant of companies financial decisions in the conditions of expansion of the financial markets.

Warunkiem istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa jest jego bezpieczeństwo finansowe pozwalające realizować podstawowe funkcje. Warunkiem bezpieczeństwa finansowego jest zarządzanie finansami oparte na kompleksowej wiedzy dotyczącej posiadanego majątku i realizowanych przepływów pieniężnych. W sferze finansów przedsiębiorstwa stoją przed decyzjami dotyczącymi optymalnego, pod względem ryzyka i kosztów, wyboru źródeł finansowania oraz efektywnego ulokowania nadwyżek finansowych. W tym celu kierują swoje potrzeby w stronę rynków finansowych, które stale kreują coraz to nowsze i bardziej złożone instrumenty finansowe. Ich wybór uzależniony jest od wielu kryteriów. Jako inwestor przedsiębiorstwo kieruje się przede wszystkim własną oceną ryzyka i potencjalnej stopy zwrotu nabywanych instrumentów finansowych, a jako pożyczkobiorca ryzykiem i ponoszonymi kosztami . Do podjęcia optymalnej decyzji w obszarze finansów wykorzystywany jest rating jako syntetyczny wskaźnik wiarygodności kredytowej. Gwałtowny rozwój rynków finansowych i funkcjonowanie na nich przedsiębiorstw generuje zapotrzebowanie na ocenę ratingową, która staje się jedną z istotnych determinant decyzji finansowych zarówno w obszarze inwestowania, jak i metod i procedur pozyskania kapitału. Celem artykułu jest analiza roli ratingu jako determinanty podejmowanych decyzji finansowych przedsiębiorstw, szczególnie w okresie gwałtownych zmian na rynkach finansowych, które mogą utrudniać ich racjonalne podejmowanie.

 

Czechowska Iwona Dorota, dr hab.

 

Ekspansja sektora bankowego w perspektywie finansjalizacji

Konsekwencje kryzysu na rynkach finansowych spowodowały wzrost zainteresowania mechanizmami systemu finansowego i wypełniania przez niego funkcji, zwłaszcza służebnej roli wobec gospodarki. Przedmiotem rozważań wielu autorów były relacje między systemem finansowym a rozwojem gospodarczym. Uważano, wskazując na dodatni, długookresowy związek, że prawidłowo funkcjonujący system finansowy wspiera procesy rozwoju gospodarczego i przyczynia się do wzrostu efektywności innych sektorów. Rolę efektywnego pośrednictwa finansowego upatrywano w poprawie alokacji kapitału i wzroście PKB. Turbulencje spowodowane kryzysem finansowym poddały w wątpliwość wcześniejsze poglądy. Wnioski z przeprowadzonych obecnie badań wskazują, że po przekroczeniu określonego poziomu system finansowy może ograniczać sferę realną. W zmieniających się warunkach warto zastanowić się nad powyższymi istotnymi poznawczo kwestiami. Cel opracowania: identyfikacja i ocena zmian zachodzących w systemie bankowym. Hipoteza: system bankowy w okresie 2007-2014 dynamicznie rozwijał się, co stanowi problem dla sfery realnej. Opracowanie będzie składało się z trzech części. W pierwszej zostanie ukazana specyfika systemu finansowego: definicje, funkcje oraz modele systemu finansowego. W części drugiej: przegląd badań powiązań między system finansowym a rozwojem gospodarczym (także finansjalizacja). Cześć trzecia będzie zawierała informacje liczbowe, opisujące poziom rozwoju systemu bankowego w relacji do wzrostu gospodarczego.

 

Dąbrowski Piotr, mgr

 

The application of equity curve analysis in Polish investment funds evaluation process

The equity curve analysis is a very specific technique that evaluates the trading systems applied on financial markets. It provides information about quality of trading systems especially by assessing the level of achieved profits with the path of generating them and portfolio risk exposition. This technique is used mainly by traders that specialize in automatic trading systems, but there is actually no limitation in application to discretionary strategies. One of the strongest asset of the equity curve analysis is no-benchmarking therefore the assessment of the results of examined investment activities is objective and clear. The only references are investors’ expectations and other strategies (but not the market). Above mentioned features provoked the scientific issue if the equity curve analysis can be also used to evaluate the results of investment funds. In the article the research outcomes and conclusions of the Polish investment funds evaluation with the usage of equity curve analysis technique are presented. In the research it is proved that the equity curve analysis is a powerful assessment tool that can be used with any type of investments, provides objective, comparable and easy-to-interpret results, and is user-friendly even for non-seasoned investors. Additionally the poor quality of Polish investment funds is unmasked.

 

Dusza Dominika, dr

 

Socially innovative financing mechanisms used in the banking sector

The aim of this paper is to classify socially innovative financial instruments and mechanisms used by banks. Innovative financial mechanisms use different asset classes (securities and derivatives, results- based financing, voluntary contributions and compulsory charges) and address different market failures and institutional barriers. They create value through resource mobilization, financial intermediations and resource delivery. Most of them combine public and private sector resources and expertise. We take on a perspective of a financial ecosystem to analyze the outcomes of innovative financing instruments for banks. The main bank characteristics (like organizational model) determine the type of value created (social, economic, shared) and the way of dividing it across different types of stakeholders. Banks can create value using proven business models or socially innovative ones like alternative banking. In the practical section we analyze social innovation ecosystem in Poland.

 

Dymski Gary, prof.

 

Does sustainable global prosperity require global financial governance?

This paper considers whether attaining sustainable global prosperity at the present historical moment will require global financial governance. There are, of course, many elements that must be in place for sustainability and for prosperity. Indeed, an engaged debate on how these terms should be defined and how they interrelate in a world facing global warming is overdue. The concern here is with what might be termed the necessary and not the sufficient conditions for this goal to be reached: it is argued, specifically, that the ‘line’ between the financial and nonfinancial sector has to be redrawn by acknowledging that the former no longer serves (is symbiotic with) the latter, but instead has become at best autonomous and, at crisis moments, parasitic on it. If we define the green technologies and transformations that have to be invented and implemented as largely contained within the real (non-financial) sector, then returning finance to the role of providing finance for these activities is crucial.

 

Dziekański Paweł, dr

 

Przestrzenne zróżnicowanie kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego

Wszystkie procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce pozostają pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem pieniądza. Sytuacja finansowa jest zjawiskiem złożonym, trudnym do zmierzenia na podstawie jednej cechy. Celem opracowania była ocena za pomocą metody taksonomicznej kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego i ich zróżnicowania . Analiza kondycji finansowej samorządu terytorialnego wskazuje na wahania udziału środków własnych, dotacji i subwencji w dochodach ogółem. Ogranicza to w znacznym stopniu samodzielność finansową powiatów i powoduje rozszerzanie zależności finansowej od organów administracji rządowej. Czynnikiem oddziałującym na kondycję finansową są wydatki budżetowe, będące wyrazem realizowanych przez gminę zadań.

 

Jurek Michał, dr. hab.; Marszalek Paweł, dr hab.

 
Policy alternatives for the relationship between ECB policies and new member states
The global financial crisis has cast doubt on existing within the mainstream economics con-sensus on monetary policy. So called ‘New Consensus Monetary Policy’ appeared to lack many important operational, political and institutional issues, especially with regard to con-sistency of the monetary-fiscal policy mix within the eurozone, as well as with reference to policy mix in the individual member countries. When crisis emerged, problems with mone-tary-fiscal coordination turned to be more visible and complicated. The crisis has proved also inefficiency of the “one size fits all” monetary policy, im-plemented by the European Central Bank. The divergences of economic performance, busi-ness cycles, and financial development – all attending the financialisation process – have become eye striking among the EMU members. Extremely low inflation rates have brought new challenges into focus resulting i.a. from the zero bound on nominal short-term interest rates. The global financial crisis has revealed also growing divergence among the old and the new European Union member states. Thus, the aim of this paper is to investigate the ways in which the monetary and financial policies of the ECB can be conducted in a low interest rates environment. Undertaken analysis allows understanding the strengths and weaknesses of these policies. It also creates a background for formulating alternative policy proposals aimed at dealing with divergence and disparities between EU member countries.

 

Garbiec Roman, dr

 

Zarządzanie ryzykiem społecznym w Polsce

Referat opisuje zarządzanie ryzykiem społecznym. W części pierwszej referatu przedstawiona została definicja ryzyka społecznego i katalog ryzyk społecznych chronionych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. W kolejnej części referatu zaprezentowane zostały narzędzia zarządzania ryzykiem społecznym wykorzystywane poprzez państwo czyli głównego kreatora polityki społecznej. W ostatniej części referatu przedstawione zostały perspektywy rozwoju zarządzania ryzykiem społecznym w Polsce.

 

Garczyński Dariusz, dr

 

Wpływ Rekomendacji D na zarządzanie ryzykiem informatycznym w bankach spółdzielczych

W chwili obecnej wszystkie banki muszą stosować się do zapisów Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym, stosowanymi przez banki. Wydana w 2013 roku Rekomendacja D nakłada na banki szereg wymogów w zakresie strategii i organizacji obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa, rozwoju środowiska IT oraz zarządzania bezpieczeństwem IT. Szczególne wyzwanie stanęło przez bankami spółdzielczymi, które nie dysponują takimi zasobami ludzkimi i techniczno-organizacyjnymi jak banki komercyjne. Rok 2015 jest pierwszym, w którym zapisy Rekomendacji D muszą być stosowane, można więc dokonać analizy ich wpływu na zarządzanie ryzykiem informatycznym w praktyce. Celem artykułu jest omówienie podstawowych założeń Rekomendacji D oraz koniecznych zmian w organizacji obszarów IT w bankach spółdzielczych, na potrzeby wdrożenia tej rekomendacji, a także krytyczna analiza wpływu Rekomendacji D na organizację i funkcjonowanie banków spółdzielczych.

 

Gemzik-Salwach Agata, dr

 

Financialization and going into debt of households in Poland

 

Financialization means the growing role of financial markets and institutions in the economy and their impact on various socio-economic categories. The result of financialization are global financial crises that constitute a threat to the security of the entire financial system. As a consequence of crises there are introduced new financial regulations that also affect lives of ordinary people. The article presents the connections between the phenomenon of financialization and the level and structure of indebtedness of households in Poland. The aim of the study was to evaluate the impact of new supervisory regulations on the selection of entities in which households get indebted. In the study there has been put forward the research hypothesis that the emergence of new precautionary regulations in the banking sector limited the access of some households to credits and loans taken on in banks and in this connection there followed a transfer of these customers to the non-banking sector. In order to verify this hypothesis there was made a review of selected new financial regulations which were introduced in Poland after the crisis and there was analyzed the shaping of the level and rate of growth of bank consumer loans and non-bank short-term loans at that time, as well as the relationships occurring between these two markets. In the study there was used the data describing the market of bank loans, published by the largest financial institutions in Poland: the National Bank of Poland (NBP) and the Polish Financial Supervision Authority (PFSA), while the data concerning the sector of loan companies were made available by the Confederation of Financial Enterprises (KPF).

 

Golec Maria Magdalena, dr

 

Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków

W sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowi-kredytowych od momentu wprowadzenia państwowego nadzoru w 2012 r. zapoczątkowano proces implementowania nowych i modyfikowania istniejących regulacji ostrożnościowych tych instytucji, zaś wprowadzane mechanizmy bezpieczeństwa coraz bardziej upodabniają te spółdzielnie do instytucji sektora bankowego. W artykule podjęto zagadnienie systemowych obciążeń finansowych kas, a więc obowiązkowo ponoszonych kosztów związanych z przynależnością do sieci bezpieczeństwa (np. kosztów nadzoru, opłat na rzecz BFG), jak i ustalonego z góry w regulacjach obowiązku określonego ulokowania wolnych funduszy (np. rezerwa obowiązkowa). Celem opracowania stało się porównanie regulacyjnych rozwiązań systemowych obciążeń finansowych w kasach i bankach oraz przeprowadzenie symulacyjnych badań porównawczych obciążeń tych dwóch kategorii instytucji. Wraz z wprowadzaniem reformy sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zwiększono zakres systemowych obciążeń finansowych tych podmiotów, jednak ich poziom jest porównywalny do instytucji sektora bankowego.

 

Gołębiowski Grzegorz, dr hab.; Szczepankowski Piotr, dr hab.; Wiśniewska Dorota, dr

 

Financialization and Income Inequality in Selected European Countries, 2004-2013

The article examines the impact of financialization on income inequality between 2004 and 2013, through a panel analysis of seven European countries. Moreover, it attempts to examine differences in the perception of the phenomenon under analysis between the selected European countries belonging to G-7 and countries from Central and Eastern Europe. The obtained results demonstrate the existence of individual effects, which means that the level of inequality under examination is influenced predominantly by country-specific factors. The most significant correlation is noticeable between the level of unemployment and the degree of income inequality. An increase in unemployment is accompanied by a rise in the disproportions in the level of income that individual citizens have at their disposal. Whereas a decrease in the unemployment level contributes to an improvement of the GINI coefficient. Simultaneously, the obtained results confirm the existence of significant correlations between the level of the GINI coefficient and such financialization indicators as the share of employment in finance in total employment and the contribution of financial sector to total value added creation. The most prominent dependency was discovered when a constructed synthetic indicator was adopted as an indicator of financialization. At the same time, analysis of the synthetic country financialization indicator points to a conclusion that the level of financialization is higher in European countries belonging to G-7 (especially Great Britain) than in countries from Central and Eastern Europe.

 

Górski Jarosław, dr

 

Edukacja ekonomiczna jako czynnik kształtujący postawy względem strefy euro

W artykule przedstawione będą czynniki kształtujące postawy względem strefy euro. Główną część opracowania stanowi analiza wyników badania ilościowego realizowanego metodą ankietową przez 5 lat na słuchaczach studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" prowadzonych w 17 ośrodkach. Badanie objęło łącznie 2800 respondentów. W toku badania weryfikacji podlega hipoteza główna oraz dwie hipotezy dodatkowe. Hipoteza główna: Opinie słuchaczy studiów dotyczące: a. oceny przyszłości strefy euro w perspektywie 5 lat, b. chęci wprowadzenia euro w Polsce, c. oceny konsekwencji wprowadzenia euro w Polsce (ogółem oraz dla osób takich, jak respondenci), d. oceny stopnia przygotowania Polski do wstąpienia do strefy euro, ulegają zmianie (w kierunku bardziej optymistycznych) w toku studiów. Ponadto weryfikacji poddane są dwie hipotezy dodatkowe: 1. Opinie słuchaczy studiów na ww. tematy są pozytywnie skorelowane z wiekiem i subiektywnym poczuciem sytuacji materialnej (im wyższy wiek i lepsza ocena sytuacji materialnej, tym wyższe oceny). 2. Studia podyplomowe są źródłem subiektywnego (odczuwanego przez słuchaczy) oraz obiektywnego (weryfikowanego empirycznie) wzrostu wiedzy nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro. Badanie wpisuje się w obszar badawczy edukacji finansowej.

 

Gradoń Witold, dr

 

Finansowanie społecznościowe źródłem finansowania innowacyjnych przedsięwzięć

Często wdrożenie innowacyjnego pomysłu jest utrudnione ze względu na barierę w postaci trudności w znalezieniu źródła jego finansowania. Współczesny poziom rozwoju technologii komunikacyjnych, wymiany informacji, możliwości łączenia potencjałów i wykorzystywania synergicznych inicjatyw łącznie stwarzają jednak możliwości pokonania tej bariery. Szansą staje się coraz dynamiczniej rozwijające się tzw. finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding), przez które należy rozumieć alternatywne w stosunku do tradycyjnych narzędzie pozyskiwania kapitału finansującego różne innowacyjne inicjatywy oparte na grupie pojedynczych podmiotów. Sposób ten pozwala na niemal natychmiastowe wdrożenie innowacji oraz ograniczenie ryzyka związanego z brakiem akceptacji docelowej grupy jej odbiorców. Ilość i wartość wpłat dokonanych od pojedynczych kapitałodawców daje swego rodzaju pewność, że pomysł jest trafiony, a co za tym idzie, możliwe i celowe jest jego wdrożenie. Celem artykułu jest próba identyfikacji kluczowych czynników determinujących efektywność finansowania społecznościowego na podstawie analizy wybranych projektów i prowadzonych w związku z tym kampanii oraz zasygnalizowanie, jakie mogą nieść za sobą konsekwencje.

 

Gruszecki Tomasz, prof.

 

Finansjalizacja a nadzwyczajna polityka monetarna

Przerost sektora finansowego ma miejsce w najbardziej rozwiniętych gospodarkach i pogłębia się:wzrasta bańka długu (publicznego i prywatnego),wzrost agregatu pieniądza i aktywów dużo szybszy niz sfery realnej,zmienność na rynkach finansowych i ryzyko.Finansyzacji towarzyszy, zwłaszcza od czasów kryzysu z 2008 r. spowolniony wzrost gospodarek.Banki Negatywne skutki finansjalizacji są już generalnie znane i opisane.Centralne banki czołowych gospodarek (FED, BoJ, BoE, EBC) z uporem usiłują przywrócić równowagę i pobudzić wzrost przez nadzwyczajne środki polityki monetarnej- jak na razie bez większych osiągnięć a to co było kiedyś nadzwyczajne staje się zwykła praktyką. Są podstawy do hipotezy że te nadzwyczajne-zwyczajne środki polityki monetarnej są konsekwencją finansjalizacji a konsekwencje tej polityki monetarnej mogą jeszcze pogłębić negatywne skutki przerostu sfery finansowej.

 

Grzelczak Marlena, mgr

 

Podstawowe miary obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
W ciągu ostatnich kilkunastu lat zmniejszył się udział pieniądza gotówkowego w agregacie M1 na rzecz pieniądza bezgotówkowego. Niestety niepokojący jest nadal fakt, że w liczbie i wartości wszystkich transakcji dominują płatności gotówkowe. Celem publikacji jest zaprezentowanie podstawowych miar obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. Scharakteryzowane zostaną agregaty pieniężne, którymi posługuje się bank centralny w celu ustalenia podaży pieniądza w gospodarce, uszeregowane w zależności od stopnia płynności oraz proces kreacji pieniądza. Przedstawiony zostanie udział gotówki w obiegu w agregatach pieniężnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ponadto przybliżone zostaną mierniki szczegółowych obszarów związanych z obrotem bezgotówkowym takie jak: liczba rachunków bankowych, liczba poleceń przelewu, poleceń zapłaty, kart płatniczych oraz liczba i wartość transakcji nimi dokonywanych. Analiza będzie przeprowadzona w oparciu o dane podaży pieniądza, raporty i inne publikacje Narodowego Banku Polskiego.

 

Iwańczuk- Kaliska Anna, dr hab.

 

Bank failures and their implications for payment intermediation in conditions of financialization
The aim of the paper is to examine selected implications of bank failures for the financial sector and the real economy. The research is focused on the consequences arising especially from banks’ role in payment systems. These systems, like financial systems, operate in conditions of financialisation. The paper starts with explanation of the term financialisation and its consequences for the roles of banks in the economy. Today the financial sphere gains increasing importance and becomes one of the most important factors affecting the operation of developed economies. Financial flows carried out through payment systems increase in number and value. Thus the individual wholesale payment intermediaries, mainly banks, have great influence on systemic risk. Some of them are threatened with bankruptcy or identified as weak banks – they are the subject of the second part of the paper. This part includes also the ways of solving the problem of bank failures by supervision authorities. The research is focused on protection of payment functions of a bank. During the crisis, it becomes clear that some banks are difficult to resolve because of their interconnectedness in payment systems. The third part of the paper concerns the consequences of bank failures arising from banks’ role in financial, and especially payment intermediation.

 

Karwowski Ewa, PhD Candidate

 

Linking firm and household financialisation in emerging economies
This paper explores the link between firm and household financialisation in emerging economies, using the example of South Africa. South African companies carry large volumes of liquid assets on their balance sheets. This is a sign that they are overcapitalised, meaning they hold more liquidity (cash and short-term financial assets) than what appears necessary for their productive operations. The case of South Africa is important since the country shares significant economic characteristics (especially the dominance of capital-intensive resource extraction and relatively deep financial markets) with other emerging economies, making it a crucial case study from which lessons can be drawn for emerging and developing countries.

 

Kasiewicz Stanisław, prof. zw. dr hab.   

 

Rola ryzyka regulacyjnego w koncepcji samoregulacji sektora bankowego

Jedną z teoretycznych koncepcji wdrażania regulacji stanowi samoregulacja. Celem artykułu jest pokazanie roli ryzyka regulacyjnego w tej koncepcji w procesie regulowania sektora bankowego. Ta koncepcja jest dość rzadko wykorzystywana w praktyce regulowania europejskiego rynku usług bankowych. W artykule formułuje się hipotezę, że jej upowszechnienie oraz  zapewnienie skuteczności i efektywności wymaga spełnienia specyficznych warunków, w szczególności wykorzystanie adekwatnej metody pomiaru ryzyka regulacyjnego. 

 

Kaszuba-Perz Adriana, dr inz.

 

Finansjalizacja jako przejaw aktywności przedsiębiorczej w cyklu wzrostu przedsiębiorstwa
Celem artykułu jest przedstawienie finansjalizacji jako zjawiska przyczyniającego się do zmiany zachowań przedsiębiorczych w różnej wielkości podmiotach gospodarczych. Rozwój rynków finansowych powoduje zmiany w aktywnościach ukierunkowanych na pomnażanie kapitałów przez samych przedsiębiorców. Charakter i rodzaj tych aktywności zmienia się wraz ze stopniem rozwoju przedsiębiorstwa. Zawarte w opracowaniu rozważania mogą stanowić przyczynek do szerszej dyskusji na temat zmiany zachowań przedsiębiorczych i podejmowanych przedsięwzięć na skutek wzrostu roli finansjalizacji.

 

Kawiński Marcin, dr

 

Finansjalizacja a rynek ubezpieczeń

Wg definicji Epstein’a z roku 2005 finansjalizacja oznacza rosnącą rolę motywów finansowych, rynków finansowych, „aktorów” finansowych oraz instytucji finansowych w operacjach gospodarki krajowej i międzynarodowej.  Zasadniczo wyróżnia się trzy główne podejścia do zjawiska finansjalizacji. Są to: zmiana reżimu akumulacji kapitału w gospodarce, nacisk na tworzenie wartości dla akcjonariusza oraz finansjalizacja życia codziennego. Na proces finansjalizacji w kontekście finansjalizacji życia codziennego nakładają się prywatyzacja oraz indywidualizacja. Prywatyzacja budżetów gospodarstw domowych oznacza ograniczenie wpływu państwa na przychody i wydatki gospodarstw domowych, poprzez ograniczenie zakresu, tym samym wzrasta ich decyzyjność, odpowiedzialność itp. Prywatyzację w kontekście budżetów gospodarstw domowych należy odnosić do prywatyzacji aktywów i zobowiązań w przeciwieństwie do publicznej kolektywizacji. W wielu przypadkach kolektywizm publiczny można zastąpił kolektywizmem prywatnym, aczkolwiek istnieją pewne ograniczenia. Indywidualizacja budżetów gospodarstw domowych wynika ze zmian w relacjach w ramach gospodarstwa domowego. Indywidualizacja budżetów gospodarstw domowych to formalne wyróżnienie zasobów i zobowiązań budżetów gospodarstw domowych na poszczególnych członków. Indywidualizacja jest stopniowalna i  zawsze jest częściowa, gdyż w przypadku całkowitej wydzielenia zasobów i zobowiązań nie można mówić o gospodarstwie domowym. Powyższe procesy dokonują przeobrażenia również rynku ubezpieczeniowego. Z perspektywy jednostki rośnie rola ochrony ubezpieczeniowej, często jedynego dostępnego zabezpieczenia przed skutkami ryzyk losowych. W związku z powyższym rośnie znaczenie adekwatności, tj. dopasowania ubezpieczenia do potrzeb oraz realności ochrony ubezpieczeniowej. Celem artykułu jest pokazanie potencjalnego wpływu finansjalizacji na rynek ubezpieczeń.

 

Klimontowicz Monika, dr

 

Financialization as a result of network economy’s development
In the last thirty years, the world’s economies have changed significantly. New technology development have enabled the transition from the industrial economy to the network economy. The network economy is based on information technology, connectivity and human knowledge. Its development have caused changes in the way of life, consumer behaviour on the markets and companies’ business models, especially the process of goods and services creation and distribution. Electronic commerce and services have become one of the fastest developing fields of economy. As a result the role of government has diminished while the role of markets has increased, the economic transaction between countries and their citizens have substantially risen and financial transactions have grown remarkably. This changing landscape has been characterised by globalization and financialization. The increasing role of financial motives, financial markets and financial institutions have influenced domestic and international transactions. The new category of finance, called e-finance, has been created and implemented. Despite the advantages of electronic finance networks, concurrently there are some disadvantages of their diffusion. The paper presents both aspects of financialization focusing on the determinants of net development in the banking sector, banking net structure and the results of its creation.

 

Kochaniak Katarzyna, dr

 

Did Low Interest Rates Deteriorate Stability of Household Deposits in the Eurozone?
In recent years, the financial market turmoil has been intensified and broadened and finally spilled to the real economy. This phenomenon was accompanied by the strong pressure in the EU to design single, post-crisis regulatory framework for credit institutions. These entities were expected to adjust their funding sources to common requirements which emphasized an important role of household deposits. However, the circumstances were not favourable for such changes - credit institutions had to perform in the environment of historically the lowest interest rates which influenced terms of deposit placement, discouraging individuals to possess them. The observed scale of interest rate decreases across the Eurozone was not homogeneous, as well as the scale of deposit flows. The aim of this paper is to estimate the impact of low interest rates on the levels of household deposits in the MU member states in the years 2009-2015. Moreover, its goal is to identify the MFI sectors in which the problem of deposit withdrawals appeared as the most severe and hindered credit institutions’ compliance with single funding requirements, as well as those, in which the problem seemed insignificant. The presented problem is analysed on aggregated data, derived from the ECB database. The study is a part of research project on the role of household deposits in funding stability of credit institutions in the Eurozone, which is supported by the National Science Centre in Poland.

 

Kozłowska-Makóś Danuta, mgr

 

Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Ustalane współcześnie przez podmioty powiązane warunki ich wzajemnych transakcji mają duże znacznie w obrocie międzynarodowym. Istotnym elementem wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych są ceny transferowe. Stanowią one jeden z instrumentów zarządzania grupą kapitałową, dzięki którym jest możliwy m.in. transfer dochodów i zysków do wybranych grup interesariuszy. Ich wykorzystanie w skali międzynarodowej sprowadza się najczęściej do koncentracji kosztów w państwach o wysokich podatkach i koncentracji zysków w krajach o niskich podatkach. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład złożonych struktur kapitałowych często zawierają transakcje, których nie zawarłyby przedsiębiorstwa niezależne. Przede wszystkim celem ich jest minimalizowanie obciążeń podatkowych w skali całej grupy kapitałowej.

 

Krasucka Maja, dr

 

Ograniczenia kredytowe małych i średnich przedsiębiorstw
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają od lat kluczową rolę w gospodarkach poszczególnych państw i regionów. Stanowią ponad 99% przedsiębiorstw w UE. O ich doniosłym znaczeniu świadczy nie tylko dominująca pozycja pod względem liczby podmiotów, ale również udział w kreowaniu miejsc pracy, czy dochodu narodowego. Kluczowym czynnikiem siły i sukcesu MSP jest dostęp do środków finansowych. Badania wskazują, że MSP napotykają większe trudności w dostępie do źródeł finansowania niż duże firmy. W finansowanie swojej działalności, zwłaszcza rozwojowej MSP angażują mniej środków finansowych pochodzenia zewnętrznego, zwłaszcza bankowego. Problematykę tę uznać należy za istotną determinantę rozwoju tego sektora, w szczególności w pierwszych latach działalności MSP oraz w sytuacjach pojawiających się kryzysów gospodarczych. Wskutek kryzysu kredytowego 2007 r. MSP szczególnie doświadczyły trudności w dostępie do kredytowania bankowego. Nie bez wpływu na swoiste ograniczenie (czy nawet wykluczenie) kredytowe MSP pozostaje finansyzacja. W artykule, w oparciu o literaturę przedmiotu i dane statystyczne przeanalizowano przejawy i skalę zjawiska ograniczeni kredytowego MSP.

 

Kurkliński Lech, dr

 

Finansializacja a kulturowy stosunek społeczeństwa polskiego do sektora bankowego
Artykuł poświęcony będzie zmianom kulturowego stosunku polskiego społeczeństwa do bankowości w warunkach postępującego procesu finansializacji i wynikających stąd konsekwencji dla sektora bankowego. W pierwszej kolejności uwaga koncentruje się na kulturowej charakterystyce Polaków na tle wybranych, innych narodów, z wykorzystaniem wymiarów kulturowych G. Hofstede, S. Schwartza i Projektu GLOBE. Głównym odniesieniem uwarunkowań kulturowych będzie skłonność do oszczędzania, zaciągania i spłacania kredytów, zwyczaje płatnicze oraz stosunek do samych instytucji bankowych. Ten obraz skonfrontowany zostanie z obecnym kształtem, jak i ewolucją polskiego sektora bankowego w okresie transformacji ustrojowej trwającej od 1989 r. W szczególności podkreślona będzie rola kapitału zagranicznego w relacji do krajowego, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów kulturowych – znaczenia znajomości i dostosowania się lokalnych uwarunkowań, w tym problemu etnocentryzmu nierzadko reprezentowanego przez obcy kapitał.

 

Laskaridis Christina, PhD Candidate


External debt and monetary systems: a look at the CFA Franczone
This paper will present these issues in the context of increased access by low income countries to sovereign debt markets and the potential future risk this involves for filling financing gaps due to lax international liquidity conditions. Some low income countries who participate in the Franczone have launched their first sovereign bond issues and the IMF, among others, have pointed to potential vulnerabilities that could arise should underlying conditions change.

 

Lewicka Beata, mgr


Financialization of senior households – necessity or caprice? The example of reverse mortgage borrowers in the United States
According to G.A. Epstein financialization means “the increasingly important role of financial markets, motives, actors and institutions in the operation of the domestic and international economies” (Epstein, 2005). In macroeconomic scale, the realisation of financialization process may be observed as a significant share of financial sector in creating national GDP. From perspective of a single economic entity such as a household, financialization may be manifested as a level of its involvement in borrowing or investing on financial markets. The question stated in this article is why this involvement among households is increasing? Is it necessary, especially among elderly people, to seek for new debt instruments in order to live on a proper level or is it only a caprice to “keep up with the Joneses”? The aim of this paper is to find out why households in the United States decide to use reverse mortgage - an innovative financial instrument, which on the one hand may serve as a financial support for seniors, but on the other hand it “financializes” one of the most emotional asset – a house.

 

Lewicki Mikołaj, dr


Hipoteki i finansjalizacja. Czy można mówić o procesach finansjalizacji w Polsce?
W ramach instejących, głównych podejść do teorii finansjalizacji w naukach społecznych, trudno byłoby uznać polską gospodarkę za sfinansjalizowaną (por. van der Zwaan 2014). Ani wielkość i skala polskiego sektora finansowego względem innych, ani też zaangażowanie przedsiębiorstw w operacje na rynkach finansowych, przede wszystkim - kapitałowych, w Polsce nie mogą być świadectwem "rosnącego znaczenia rynków finansowych, operacji finansowych oraz aktorów owych rynku w tworzenie gospodarek narodowych" (Epstein 2001). Także perspektywa "finansjalizacji jednostek" nie wydaje się na pierwszy rzut oka adekwatna do sytuacji w Polsce. Polacy ani nie mają zbyt wielu aktywów finansowych, ani też nie wydają się traktować posiadanych aktywów (np. nieruchomościowych, czy funduszy) w kategoriach inwestycji, które przede wszystkim muszą utrzymywać płynność finansową (Langley 2001). Czy zatem istniejące teorie finansjalizacji są nieadekwatne do przypadku POlski, czy szerzej - Europy Środkowej i Wschodniej. Odwołując się do nurtu w ekonomii politycznej (Krippner, Streeck) wskażę, czy i w jakim sensie można by zidentyfikować symptomy finansjalizacji w POlsce, odwołując się do prowadzonych badań nad rynkiem kredytów hipotecznych oraz populacją kredytobiorców.

 

Lypchuk Vasyl, prof.; Oksanych Oleksandr, prof.


Stres finansowy jako zjawisko ekonomiczne

W artykule przedstawione zagadnienia, dotyczące stresu finansowego jako zjawiska ekonomicznego. Zostały zbadane poglądy naukowców na temat istoty pojęcia "stres", jego rozwoju i roli w nowoczesnej gospodarce, przedstawiono własną wizję istoty "stresu finansowego", przeanalizowano i udowodniono jego obecność w gospodarce Ukrainy. Na podstawie przeglądu wyników badań, powiązanych z problematyką stresu finansowego, przedstawiono kilka metod jego pomiaru i zaproponowano kierunki przezwyciężenia poprzez realizację określonych działań. Należy zauważyć, że sytuacja ta jest obecna w sektorze finansowym i przemysłowym Ukrainy i ma pewną specyfikę, ponieważ istniejący kryzys nie tylko nie pozwala na spłatę zadłużenia, ale również znacząco ogranicza możliwości otrzymania środków kredytowych przez wypłacalne firmy ze względu na ich wysoki koszt. Te i inne czynniki stały się kluczowymi dla poszukiwania przyczyn powstania problemów w sektorze finansowym, które mają nie tylko charakter ekonomiczny, ale również psychologiczny. W celu bardziej skutecznej konfrontacji stresu niezbędne jest opracowanie i realizacja odpowiedniej polityki państwa, celem której byłoby funkcjonalne, finansowe i społeczne wsparcie podmiotów gospodarczych, co pozwoliłoby wpłynąć na bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.

 

Maciejasz-Świątkiewicz Marta, dr hab.


Wykluczenie finansowe a racjonalność zachowań finansowych
Wykluczenie finansowe jest przedstawiane zazwyczaj jako zjawisko negatywne, bo chociaż ma ono również swoje pozytywne strony, to jest ich znacząco mniej niż tych negatywnych. Jednocześnie fakt bycia wykluczonym finansowo traktowany jest jako przejaw pewnych dysfunkcji osoby w zakresie operowania na rynku finansowym. A przecież jednym z typów wykluczenia finansowego jest samowykluczenie czyli wykluczenie dobrowolne. W jego ramach część osób sama świadomie rezygnuje z korzystania z produktów i usług finansowych w przekonaniu, że i tak spotka się z odmową ze strony instytucji finansowej. A zatem rodzi się pytanie, czy wykluczenie finansowe może być racjonalne? Czy osoba, która świadomie decyduje się na niekorzystanie z określonych produktów czy usług finansowych, postępuje racjonalnie? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ decydujące znaczenie ma w tym przypadku sposób uzasadnienia tego wyboru. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na postawione wcześniej pytania, a jego celem jest wskazanie, w jakich sytuacjach wykluczenie finansowe może być skutkiem racjonalnego zachowania osoby.

 

Małecki Witold, prof.

 
Finansjalizacja cykli koniunkturalnych i jej konsekwencje
Jednym z przejawów finansjalizacji jest zasadniczy wzrost roli sfery finansowej w generowaniu i przebiegu wahań koniunkturalnych. Znacznie zwiększyła się amplituda cykli finansowych i nasiliły się ich interakcje z cyklami koniunkturalnymi. Coraz powszechniejszy staje się pogląd, iż nie sposób jest już zrozumieć cykli koniunkturalnych bez zrozumienia cykli finansowych i bez uznania finansowej natury współczesnej gospodarki. System finansowy już nie tylko pośredniczy, ale żyje własnym życiem i sam może generować rozmaite szoki. Współzależności między cyklami finansowymi i cyklami koniunkturalnymi stały się tak znaczne, iż w literaturze pojawiły się nowe pojęcia: finansowych cykli koniunkturalnych ( financial business cycles) i recesji bilansowych (.balance-sheet recessions). Pierwsze z nich odzwierciedla przekonanie, że to raczej czynniki finansowe, a nie szoki technologicze stały się źródłem wahań koniunkturalnych Pojęcie recesji bilansowych odnosi się natomiast do recesji, które współwystępują z ostrymi kryzysami bankowymi, będącymi następstwem pęknięcia bąbli spekulacyjnych na rynkach nieruchomości lub akcji. Celem referatu będzie wyjaśnienie zjawiska finansjalizacji cykli koniunkturalnych, wskazanie ich konsekwencji w postaci niezbędnych, zasadniczych zmian w sposobie prowadzenia polityki stabilizacyjnej i wreszcie nakreślenie dalszych, pożądanych kierunków badań, zarówno dotyczących teorii cyklu koniunkturalnego, jak i odnoszących się do gospodarki polskiej.

 

Marczakowska-Proczka Joanna, dr


Zmiany celów w polityce pieniężnej i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki
Polityka pieniężna to działania podejmowane przez bank centralny, mające na celu regulację podaży pieniądza na rynku oraz wpływanie na zapotrzebowanie na pieniądz zgłaszane przez podmioty gospodarcze. Kryzys finansowy 2007-2010 doprowadził do zmiany myślenia o polityce pieniężnej. Celem opracowania jest analiza kształtowania się tzw. nowego "ładu" w zakresie nadzoru makroekonomicznego, nowych instrumentów polityki pieniężnej, jak luzowanie ilościowe wykorzystywane w przypadku pułapki deflacyjnej i utrzymanie stabilności finansowej.

 

Martanus Oxana, dr


New approaches in modeling financial bubbles from the point of view of behavioral economics.
Financial bubbles are the integral feature of financial markets. Behavioral studies help us to predict the emergence of a new bubble . The participants of the process are subject to various biases such as herd behavior and reduced rationality. This article focuses on the modeling of financial bubbles based on the analysis of some of these factors.

 

Maślanka Tomasz, dr

 

Wybrane wskaźniki finansowe w okresie przed upadłością w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach budowlanych
W artykule przedstawione zostaną wybrane wskaźniki ekonomiczno – finansowe w przedsiębiorstwach budowlanych na rok, dwa oraz trzy lata przed upadłością. Wskaźniki poddane zostaną analizie z uwzględnieniem wielkości ocenianych jednostek - mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Ponadto zaprezentowane dane zostaną porównane do analogicznych mierników w grupie dobrych podmiotów gospodarczych.

 

Mazurek-Chwiejczak Małgorzata, mgr

 
The impact of the tax system structure on the narrowing income disparities in OECD countries (Struktura systemu podatkowego a poziom nierówności dochodowych w państwach OECD
Poziom nierówności dochodowych w państwach OECD istotnie zwiększył się w ciągu ostatnich 30-tu lat i w dalszym ciągu wykazuje tendencje wzrostowe. Wskaźnik Giniego dla dochodów rozporządzalnych wzrósł z poziomu ok. 25% na przełomie lat 80-tych i 90-tych ub. wieku do ok. 31% w roku 2014. Jednocześnie wskaźnik zróżnicowania decylowego S90/S10 informujący o relacji między dochodami osiąganymi przez 10% populacji o najwyższych dochodach do 10% osób o dochodach najniższych wzrósł z poziomu 7,2 w połowie lat 70. ub. wieku do 9,6 obecnie. Właściwie zdefiniowana i prowadzona polityka fiskalna może przyczynić się do ograniczenia nierówności dochodowych, przy czym szacuje się, że ok. 75% tego wpływu jest efektem działania transferów socjalnych, zaś pozostała część jest determinowana działaniem systemu podatkowego. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak powinna być ukształtowana struktura systemu podatkowego w rozumieniu udziału poszczególnych konstrukcji w tax mix, aby sprzyjała ona niwelowaniu nierówności dochodowych. Posłużono się w tym celu wskaźnikami korelacji liniowej Pearsona oraz wykresami rozrzutu. Na potrzeby artykułu sformułowano wstępną hipotezę, iż optymalny z punktu widzenia niwelowania nierówności dochodowych kształt systemu podatkowego to taki, w którym występuje wysoki udział podatku od dochodów osobistych i jednocześnie niski udział wpływów z podatków konsumpcyjnych w dochodach podatkowych.

 

Nawrot Magdalena, mgr

 
Financing of small and medium non-financial enterprises in Poland – the influence of the 2007+ crisis
The aim of this article is to analyze changes in the financing of Polish SMEs caused by the financial crisis 2007+. Poland remained the “green island” in Europe during the crisis, maintaining the ability to develop despite the economic breakdown, nevertheless the crisis has affected Polish enterprise sector. The influence of the breakdown on the largest companies is more evident, because of their tight connections with international financial sector, however it’s the small and medium size enterprises that play the greatest role in Polish economy, in terms of number, contribution to GDP growth and employment. This article aims to assess the impact of the crisis on financing of SMEs in Poland. The changes in the level of own financing, availability of external financing as well as source and destination of investment outlays will be analyzed. The study will be conducted using the comparative method, statistical analysis of available data provided by the Polish Statistical Office and other institutions as well as literature study. The research will allow to evaluate the impact of the crisis on financing and investment of SMEs in Poland, and thus their overall condition and future perspectives of growth.

 

Rydzewska Alina, dr  

 

The financialization phenomenon versus classical functions of the stock exchange

In traditional terms, a stock exchange has been constituted as an organized market, owned by the members of a stock exchange or a state. Its acting role was to keep the subordinate relation to the real economy within the allocative, evaluative, information and control functions. Market changes, caused by the financialization, have influenced the rules of stock exchange operation. The growing importance of the derivatives market, the short-term profits pursuit (“impatient capital” phenomenon), the capital withdrawal from long-term investments, development of new entities focused on the “quick win” at the stock market (high frequency traders HFT) all those factors can served as an examples of the new stock exchange performance. The identification of financialization impact on the classical stock exchange performance as well as an evaluation of its risk on the economy is being a focus of this paper.

 

Sawyer Malcolm, prof.  

 

Financialisation, economic performance and employment  

The growth and evolution of the nature of the financial system (which is labelled financialization) has a multitude of effects for good or ill on the real economy, employment and human development. In this paper, we first set out what is to be understood by the term financialization, and what have been the key developments in the growth and evolution of the financial system in industrialised, emerging and developing economies over the past three to four decades. In the subsequent section we seek to review the effects which Financialization has had on the performance of the real economy. The growth of the (formal) financial sector has often viewed as involving positive effects on economic growth – in effect through stimulating savings opportunities, allocating and monitoring the use of funds, and thereby stimulating investment and growth. The focus of attention has been on the growth of output, without much attention being paid to employment and to human development. 

 

Shabani Mimoza, PhD 

 

Financialization: Dimensions and determinants: A Cross-Country Study. 

This paper will look at the systematic characteristics of financialisation across OECD countries for the period 1970-2013. Using country rank correlation analysis, this paper will establish whether there is one or rather many types of different financilisation across the countries under consideration. Such analysis will also make a distinction between bank-based and market-based financial systems in an attempt to identify  whether such distinction is sufficient to categorise countries into financialised and non-financialised economies.  Furthermore, it will look at whether debt-driven/export-driven distinction is useful in explaining financilisation. And lastly the analysis will establish whether financilisation is driven by financial bubbles. The findings, suggest that there are different types of financialisation across the OECD countries and financialisation cannot simply be equated with a shift towards market-based financial systems. 

 

Financialisation: Peril or Panacea 

Financialisation became the buzzword before the onset of the Global Financial Crisis. Finance, liberated from regulation was said to have discovered a new pathway to growth and prosperity. Financial engineering, led to the development of a plethora of “innovative” new products which were better able to diversify risk to parties which could bear it. The paradigm was designed to capture a larger proportion of population of countries which could benefit from access to more and better financial services.

This new found mantra was paraded around the globe as the key to further growth and development. Globalisation assisted by developments in technology and trade liberalisation added a massive new target market for this new paradigm driven by light regulation and increasing financialisation.  Thus, country after country, started to accept the basic parameters of financialisation. Persistent trade imbalances allowed mega financial institutions to recycle surpluses to deficit countries via innovative products which had essentially found a way to distribute risk in an efficient manner. 

When the global financial crisis struck with devastating consequences for the financial health of the globe, the champions of the new paradigm were put on the defensive. Many still adhere to the idea that this was a “black swan” moment and not really an integral fault in the new paradigm. Others saw a basic flaw in the whole financialisation exercise that had mispriced risk in a way that proved near fatal to the global financial system. 

There are undoubted positives in financialisation, but it is not a blanket prescription for all ills of the economy and a pathway to blissful growth. The immediate mood after the global financial crisis was to question financialisation per se. However, we feel  that a more nuanced view needs to be taken. 

Post mortems of what happened have begun to identify that in countries like the UK, financialisation enabled to disguise the falling real earning of most of the population by providing them with access to easy debt. It is the unsustainable levels of this debt which contributed to the crisis. It is this debt which is proving so had to do without and keeping central bankers awake at night. In developing countries there has been a varied  experience from financialisation. It appears that the pace and calibration of the introduction of financialisation played a greater role in its success or otherwise. It is the intention of this paper to examine the experience of four countries – Turkey, India, Brazil and Indonesia – to see how this process has worked and what lessons can be learnt from the different experiences of the four countries. It will then allow us to arrive at some general recommendations as to how to manage the process of financialisation in developing economies. 

 

 

Socha Łukasz Marek, dr   

 

Ufinansowienie spółek notowanych na GPW w Warszawie SA w latach 2005-2012 

Finansjeryzacja spółek może przejawiać się w różnych aspektach. Dotychczas w literaturze przedmiotu opisywane były zaobserwowane przez badaczy różne czynniki zmieniające strukturę bilansów spółek. Aktywa trwałe w ufinansowionych spółkach zmieniają się, gdyż następuje przesunięcie inwestycji z rzeczowych aktywów trwałych do długoterminowych aktywów finansowych. Struktura aktywów obrotowych podlega zmianom w wyniku akumulacji krótkoterminowych aktywów finansowych. Pasywa modyfikowane są poprzez wypłatę dywidendy i skup akcji własnych. Struktura rachunku wyników zmienia się gdyż obserwowana jest ogromna skala operacji finansowych przekraczającą obiektywne potrzeby spółek. Wszystkie powyższe czynniki odzwierciedlone są w zmianie struktury rachunku przepływów spółek ufinansowionych. Powstaje zatem wielowymiarowy problem jak mierzyć ufinansowienie poszczególnych spółek i całych sektorów oraz jak porównywać w czasie tak złożone zagadnienie. O ile w literaturze można znaleźć wiele opracowań dotyczących pomiaru finansjeryzacji na rynkach towarowych, to w przypadku problematyki spółek niefinansowych propozycji kompleksowego pomiaru zjawiska jest niewiele. Autor przedstawia w niniejszym artykule metodę i otrzymane wyniki pomiaru stopnia ufinansowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie SA. Sam temat pomiaru, obok elementu nowości, posiada również niewątpliwie walor interdyscyplinarny gdyż łączy ze sobą aspekt rachunkowości, finansów oraz technik i metod obliczeniowych.

 

Spoz Anna, dr    

 

Wpływ finansyzacji na działaność przedsiębiorstw i sprawozdawczość przedsiebiorstw

Artykuł poświęcony został omówieniu wpływu finansyzacji na działalność polskich przedsiębiorstw i ich sprawozdawczość. W pierwszej części omówiona została istota zjawiska finansyzacji i główne problemy związane z nasileniem się tego zjawiska w gospodarce. Spróbowano także odpowiedzieć na pytanie jak zjawisko finansyzacji wpływa na percepcję procesów ekonomicznych przez przedsiębiorstwa. Ostatnia część artykułu poświęcona została zagadnieniu sprawozdań finansowych, będących źródłem wiedzy o jednostce. Autorka zastanawia się jakie wyzwania stawia przed sprawozdawczością przedsiębiorstw zjawisko finansyzacji oraz czy na podstawie analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw można dostrzec wpływ finansyzacji na działania jednostek. W artykule wykorzystano metodę analizy literatury obejmującej publikacje polskie i zagraniczne oraz metodę dedukcji.

 

Szczepankowski Piotr, dr hab.   

 

Finansjalizacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Finansjalizacja przedsiębiorstw to zjawisko rosnącego znaczenia działalności finansowej w aktywności podmiotów sfery realnej, które jest wywoływane presją rynków finansowych i inwestorów zainteresowanych osiągnięciem w krótkim okresie wzrostu wartości zaangażowanych kapitałów. Przebiega ono dwoma kanałami. Pierwszym z nich są zmiany w strukturze aktywów przedsiębiorstw, drugim zaś zmiana strumieni dochodów. Następuje wzrost udziału aktywów finansowych w aktywach ogółem oraz dochodów pozaoperacyjnych w dochodach całkowitych w celu realizacji rosnących oczekiwań inwestorów wyższych wypłat z zysków, które mogą sprzyjać podniesieniu wartości przedsiębiorstw. Rosnące wypłaty z zysków ograniczają jednak zasoby kapitału wewnętrznego i zwiększają stopień uzależnienia możliwości przyszłego rozwoju jednostek od instytucji i rynków finansowych. Celem artykułu jest analiza wybranymi miernikami stopnia finansjalizacji podmiotów sfery realnej gospodarki polskiej, jakimi są przedsiębiorstwa przemysłowe oraz ocena wpływu finansjalizacji na ich rozwój i efektywność działania. Badanie zostało oparte na publikowanych przez GUS bilansowych wynikach finansowych podmiotów gospodarczych z ostatniej dekady (lata 2004-2013). Zostało ono przeprowadzone zarówno w ujęciu globalnym, jak i w ujęciu sektorowym oraz według form prawnych i wielkości przedsiębiorstw. Wyniki porównano następnie z rezultatami podobnych analiz przeprowadzonych w wybranych gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się.

 

Szymborska K. Hanna, PhD Candidate

 

Wealth of nations? An investigation into the determinants of wealth distribution in high-income countries and its impact on financial distress among

The paper explores the changing landscape of household finances and consumption patterns in light of the transformation of financial intermediary practices, deregulation and securitisation since 1980s (falling under the umbrella term of “financialisation”). In particular, attention is paid to factors contributing to rising wealth inequality in high-income countries visible in the data and its implications for socio-economic fairness from the point of view of household balance sheet stability. The analysis is concerned with the channells of wealth redistribution within financial sector that concetrated gains from financial deepening since 1980s at the top population percentiles and dispersed losses associated with financial instability to the rest of the society.  For this purpose, both the supply- and demand-side arguments are developed. Firstly, we hypothesise that the rise of structured finance, understood as securitisation and tranching of financial instruments, based on the extension of credit to disadvantaged segments of the population generated powerful forces of wealth redistribution. Related to that, we then establish the link between financial sector transformation and the composition of household balance sheets across the distribution to understand the implications of demand for different types of expenditure financing for wealth inequality. This is done by investigating whether household balance sheet structure creates differential levels of financial distress, measured by the probabilty of default, across the distribution.

 

Ślusarczyk Radosław, mgr    

 

Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną

Wzrost znaczenia rynków finansowych niesie z sobą istotne implikacje dla sfery realnej gospodarki. Te istotne zmiany w otoczeniu nie mogą pozostać bez wpływu na teorię i praktykę prowadzenia polityki pieniężnej. W ostatnich latach, w znacznej mierze w wyniku kryzysu finansowego, ewolucja w bankowości centralnej przyspieszyła. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wspomnianego procesu, który powiązany jest ze wzrastającą rolą sektora finansowego. W opracowaniu szczególna uwaga została zwrócona na debatę na temat roli banku centralnego w stabilizowaniu rynków finansowych oraz związane z tym problemem wdrożone rozwiązania instytucjonalne. Ostatnie lata to także czas, w którym banki centralne na świecie znacząco powiększyły spektrum wykorzystywanego instrumentarium polityki pieniężnej. Objęło ono m.in. luzowanie ilościowe oraz jakościowe, a także zastosowanie ujemnej nominalnej stopy procentowej. W artykule przedstawiono, na przykładzie EBC oraz Fed, jaki wpływ na wykorzystane narzędzia miała struktura i rozwój rynków finansowych. Opracowanie zawiera także istotne problemy komunikacji banku centralnego z otoczeniem, który nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji rozrastającego się sektora finansowego. W artykule poruszono kwestie forward guidance, nadmiaru informacji (overinformation) oraz dalszych kierunków polityki banków centralnych w zakresie komunikacji na przykładzie Super Thursday Banku Anglii.

 

Śmiechowicz Joanna, dr     

 

The role of local government in combating social exclusion and poverty in the age of financialisation

As a result of decentralization reforms in Poland to local governments, being closest to the citizens and best oriented in their needs, were delegated the most important tasks in the field of social assistance, including matters relating to financial and non-financial support of the poor and preventing social exclusion. Undoubtedly, methods and tools used by the local governments to counteract these problems should be modified over the years, since not only means available to perform such tasks are changing (including currently very widely offered assistance programs of the European Union), but also factors of social exclusion, which should determine the goals and methods of implementation of social policy. Performing at the present time progress, including the development of information technology and accelerating financialization intensify social stratification. Both individuals and whole families deprived of relevant knowledge and technical capacity to benefit from this phenomenon, are exposed to exclusion from participation in the collective life and face barriers in access to resources, capital and institutions. As a result, there are not only beyond the most economically and socially privileged group, but they are exposed to, exclusion and even social marginalization. The aim of this study is to examine and evaluate actions of local government aimed for preventing this adverse phenomenon.

 

Tusińska Magdalena, dr       

 

The problem of financial exclusion in the European Union

Social exclusion is a serious problem in most European countries and it has escalated with the financial crisis. Thus, the European Union declared fight with this phenomenon. This article concerns one of the aspects of social exclusion, namely - financial exclusion which can be perceived as a barrier of economic growth in developed countries. The article also explores the role of the European Union in addressing financial exclusion.

 

Twarowska Katarzyna, mgr        

 

Powiązanie ratingów krajów strefy euro z sytuacją na rynkach finansowym na podstawie analizy kursu EUR/USD, rentowności obligacji rządowych i notowań CDS

Agencje ratingowe są ważnym elementem globalnych finansów. Ich głównym zadaniem jest ocena ryzyka kredytowego. Coraz częściej agencje są krytykowane za nieadekwatność wydawanych ocen. W powszechnej ocenie bierność agencji była jedną z przyczyn niespodziewanych upadków banków inwestycyjnych oraz kryzysu subprime. Negatywnie oceniane są również decyzje z 2011 r. o obniżce ratingów kolejnych państw i sektorów, również w Polsce. Pojawiające się kontrowersje związane z funkcjonowaniem agencji ratingowych, stały się przesłanką do podjęcia próby oceny wpływu ich działań na sytuację na rynku finansowym. W opracowaniu zbadano oddziaływanie wydawanych przez agencje ratingów krajów strefy euro na kształtowanie się kursu euro oraz na rentowność obligacji rządowych i wysokość premii CDS. Kryzysy zadłużeniowe, które miały miejsce we wcześniejszych latach dotyczyły głównie krajów rozwijających się (developing economies), dlatego też przeprowadzane analizy poświęcane były głównie badaniu zależności pomiędzy ratingami krajów a rentownościa obligacji rządowych i CDS na rynkach wschodzących (emerging markets). Niniejsze opracowanie ma na celu wypełnienie, chociaż w pewnym stopniu, tej luki.

 

Twarowska Małgorzata, mgr         

 

Kryzys fiskalny w państwach PIIGS – analiza ryzyka państw na podstawie rentowności obligacji rządowych 

The aims of this paper is to assess the public finances risk based on the fiscal position analysis and to study the determinants of bond yield differentials in the PIIGS. The first part discusses the relationship between county risk and government bond yields. A main part of the study is fiscal risk assessment in the PIIGS, based on the public debt, current account balance, government bond yields and CDS rates as well as countries’s default risk analysis based on PIIGS’s CDS spread. The final section focuses on the impact of fiscal risk and financial support on Greek government bond yields. This paper provides an empirical analysis of the determinants of government bond yields spread during the fiscal crisis. The analysis showed that international factors, in particular relationship between countries and general risk perception, play a major role in explaining governments bond yields differentials. Moreover, the impact of domestic factors such as macroeconomic fundamentals, fiscal position and credit rating increase significantly during the fiscal crisis.

 

Tyrajski Łukasz, mgr         

 

Wpływ wielkości firmy audytorskiej na wycenę przedsiębiorstwa przez inwestorów giełdowych oraz na ocenę ryzyka kredytowego, mierzoną oprocentowaniem kapitału dłużnego – na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na GPW 

W niniejszym opracowaniu, zbadano zależność pomiędzy wielkością firmy audytorskiej a wyceną przedsiębiorstwa przez rynek kapitałowy. Dokonano również sprawdzenia czy występuje istotna statystycznie zależność pomiędzy wysokością marż kredytowych a renomą i rozpoznawalnością audytora. Postawiono dwie hipotezy badawcze: 1) Inwestorzy giełdowi wyżej wyceniają przedsiębiorstwa audytowane przez dużych międzynarodowych audytorów, w porównaniu do przedsiębiorstw audytowanych przez lokalnych audytorów. 2) Banki oraz inne instytucje finansowe skłonne są pożyczać środki przedsiębiorstwom audytowanym przez bardziej renomowanych audytorów, przy niższych marżach kredytowych niż przedsiębiorstwom audytowanym przez audytorów o niższej renomie. Badania przeprowadzono w oparciu o próbę 80 Spółek notowanych na GPW wchodzących w skład indeksu sWIG80. W badaniu wykorzystano metodologię z wykorzystaną w artykule: “Does Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence from the Bond Market”, autorstwa: S. A . Mansi , W. F. Maxwell oraz D. P. Miller.

 

Waliszewski Krzysztof, dr         

 

Finansjalizacja gospodarki a potrzeba doradztwa w obszarze finansów osobistych 

Celem artykułu jest przedstawienie finansjalizacji gospodarki i jej skutków dla finansów osobistych (gospodarstw domowych). Jednym ze skutków finansjalizacji jest wzrost ilości oraz stopnia skomplikowania dostępnych dla gospodarstw domowych instrumentów finansowych, co przy istotnej asymetrii informacji między konsumentami a instytucjami finansowymi prowadzi do wykreowania potrzeby fachowego doradztwa finansowego, dostarczenia rzetelnej i bezstronnej informacji oraz edukacji finansowej.

 

Wołoszyn Andrzej, mgr          

 

Identyfikacja uwarunkowań korzystania przez gospodarstwa domowe z kart kredytowych przy zastosowaniu modelu logitowego 

W ostatniej dekadzie jednym z dynamicznie rozwijających się zjawisk we wzorcach zachowań polskich gospodarstw domowych na rynku usług finansowych jest korzystanie z elektronicznych instrumentów płatniczych, a zwłaszcza korzystanie z kart kredytowych. W latach 2004-2009 liczba wyemitowanych kart kredytowych wzrosła ponad pięciokrotnie, znacząco wzrosła również liczba oraz przeciętna wartość transakcji dokonywanych tym środkiem płatniczym. Od roku 2010, kiedy odnotowano pogorszenie sytuacji dochodowej polskich gospodarstw domowych, do roku 2014 obserwowany był relatywnie duży spadek liczby użytkowników kart kredytowych, ale nadal następował wzrost liczby i przeciętnej wartości transakcji dokonywanych z ich użyciem. Celem badań była identyfikacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań korzystania przez gospodarstwa domowe z kart kredytowych przy zastosowaniu modeli logitowych. Badania przeprowadzono na podstawie niepublikowanych danych jednostkowych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005, 2010 i 2013. Obliczenia wykonano w środowisku R.

 

Wójcicka Karolina, mgr          

 

The relationship between concentration of the banking sector in Poland and its stability (Koncentracja w sektorze bankowym w Polsce a jego stabilność) 

Z roku na rok rosną aktywa polskiego sektora bankowego i tym samym rośnie jego wpływ na sferę realną gospodarki. Jednocześnie obserwowane procesy konsolidacyjne oraz zmiany własnościowe powodują, że sektor ten odgrywa coraz większą rolę nie tylko na rynku lokalnym lecz również europejskim, a poszczególne jego podmioty stają się coraz istotniejszą częścią instytucji finansowych o europejskim bądź nawet światowym zasięgu. Perspektywa wzrostu koncentracji i skupienia aktywów sektora w zaledwie kilku bankach (głównie z przewagą kapitału zagranicznego) jest źródłem wielu niepokojów w kontekście stabilności systemu bankowego – i z uwagi na jego znaczenie w polskiej gospodarce – całego sektora finansowego oraz sfery realnej gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy zmian koncentracji w sektorze bankowym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem analizy koncentracji własności, przy jednoczesnej próbie oceny jego stabilności (przy wykorzystaniu metody wskaźników stabilności finansowej). Celem artykułu jest też udowodnienie tezy, iż ograniczona koncentracja sektora bankowego w połączeniu z dywersyfikacją struktury własnościowej sprzyja stabilności systemu bankowego. Artykuł powstanie w oparciu o metody niereaktywne: analizę literatury (polskiej oraz anglojęzycznej), analizę porównawczą (koncentracji oraz struktury własności sektora bankowego w Polsce na tle wybranych państw europejskich) oraz analizę danych ilościowych.

 

Zaremba Adam, dr           

 

Czy anomalia niskiego ryzyka występuje na poziomie państw?

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza występowania anomalii niskiego ryzyka na poziomie państw. W przeciwieństwie do doświadczeń z poziomu pojedynczych spółek, stopy zwrotu z indeksów giełdowych są dodatnio skorelowane z takimi wskaźnikami ryzyka jak odchylenie standardowe, wartość narażona na ryzyko i zmienność idiosynkratyczna, a zależność tą da się w dużej mierze objaśnić międzyrynkowymi efektami wskaźnika ceny do wartości księgowej (B/M), wielkości (kapitalizacji) i momentum. Wszystko wskazuje na to, że relacja pomiędzy poziomem ryzyka a stopami zwrotu jest silniejsza w przypadku ryzyka idiosynkratycznego i niemal nie występują w przypadku ryzyka systematycznego (rynkowego współczynnika beta). Co więcej, dodatkowe sortowanie portfeli inwestycyjnych według wartości zagrożonej ryzykiem może poprawiać skuteczność strategii doboru państw do portfela bazujących na efektach kapitalizacji lub wskaźnika B/M. Podstawą opracowania jest przekrojowa analiza danych pochodzących z 78 krajowych rynków akcji i dotyczących lat 1999-2014.

 

Strategies Based on Momentum and Term Structure in Financialized Commodity Markets

The aim of this paper is to investigate the impact of the financialization of commodity markets on the profitability of strategies based on momentum and term structure. The performance of an array of portfolios from double-sorts on non-commercial traders’ participation, historical returns and term spreads are tested against a risk model. The analysis covers the listing of 26 commodities in the period 1986 – 2013. First and foremost, the paper provides a fresh evidence for the validity of strategies based on momentum and term structure investing in commodity markets. Secondly, it proves that term structure strategies generate significantly higher performance results in non-financialized markets. Moreover, it supports the thesis that market financialization adversely affects momentum profits. The results are important in terms of tactical and strategic asset allocation in commodity markets. They imply that investors who implement momentum or term structure based strategies should also consider the composition of market participants.

 

Zatoń Wojciech, dr          

 

Consumer trust in financial services market in the light of financialization 

Financialization is a process where financial services and institutions play considerable and excessive role in economy. It affects consumers to a great extent. Assuming that financialization will run its course for the time being it is desirable to study how this growing sector of financial services is seen and rated by consumers. This may give premises to improve regulations to better protect consumers thus coping with financialization in this aspect. In the paper the performance of financial services market (bank accounts, investment products, mortgages) is analyzed based on the indicators of comparability, trust, problems and complaints. The study mostly uses data for EU countries form Consumer Markets Scoreboard and other international surveys.. The financial services market is poorly rated with some differences among EU countries. The dependence between rating of financial services market and real economic and financial data typical for financialization is also examined.

 

Ząbkowicz Anna, prof. dr. hab.; Czech Sławomir, dr

 

Revisiting conventional wisdom: does financialisation have to make sovereigns subordinated?

Under financialization debtor states become critically dependent on international financial capital. The latter can exercise an indirect power over governmental policies and the state becomes a hostage of financial markets’ ‘state of confidence’. We perceive the relations between the state and internationalized capital with two strings attached. First, the state listens to financial markets because it is in debt and must settle the receipt while still requiring external financing. And second, financialization is perceived as a vehicle of economic growth mostly due to so called wealth effect. This paper is trying to challenge the conventional wisdom about correctness of  debtor-state behavior in the position just described. 

 

Zieliński Tomasz, dr inż.           

 

Financial networks as the source of systemic instability 

Pomimo licznych dyskusji toczonych na różnych forach, szczególnie ożywionych w następstwie ostatniego kryzysu finansowego, termin stabilność finansowa nie został precyzyjnie i jednoznacznie zdefiniowany. W konsekwencji również, brak jest jednoznacznej diagnozy jej przesłanek oraz metod zapobiegania, diagnozowania i leczenia. Sytuacja komplikuje się dodatkowo w obliczu rozważań na temat stabilności systemowej. O ile bowiem mikroekonomiczne postrzeganie ryzyka jest dobrze ugruntowane w teorii i praktyce, o tyle ryzyko systemowe postrzegane jest w sposób nieco wybiórczy i intuicyjny. Dominują poglądy, iż głównym źródłem niestabilności systemowej są gwałtowne zmiany parametrów jednego z obiektów systemu, lub też gwałtowny bodziec egzogeniczny. Można jednak dowieść, że nawet w systemach, w których wszystkie ogniwa działają poprawnie (zgodnie z przyjętymi zasadami) może dokonać się destrukcja systemowa. Jej prawdopodobieństwo będzie tym większe, im bardziej gęsta będzie sieć finansowa, oraz im bardziej złożone będą występujące w niej połączenia. Oznacza to, że nieskuteczne może okazać się podejście regulacyjne traktujące jako podstawowe remedium wyposażenie poszczególnych podmiotów finansowych w adekwatne do ich indywidualnego ryzyka zasoby kapitałowe. Celem opracowania jest diagnoza głównych przesłanek występowania niestabilności systemowej w sieciach finansowych oraz wskazanie możliwości diagnozowania zagrożenia wystąpienia owej niestabilności.


Żelazny Jan, mgr          

 

Financialization and commodity markets stability 

Stability in supply of commodities is essential for manufacturing and doing business. This fact is unchangeable despite passage of time and only the ways of trading of commodities differ. Especially in recent decades, the global economy changed significantly and one of the major factors fueling its transformation is financialization. This phenomenon, gaining importance with the beginning of the XXI century, affects all areas of the economy. Commodity markets are not free of it either. This leads to various structural changes in terms of ways of trading, price formation and volatility in commodity markets. The aim of this article is to investigate the roots of financialization of commodity markets, and to assess its influence on their stability.

 

Sponsorzy
Patronat honorowy

            

 

  
Patronat medialny